అన్ని కాయలుండగా ….. గుళ్ళో టెంకాయ ను మాత్రమే ఎందుకు కొడతారంటే …….

November 25, 2016

భగవంతుడికి మనం ఇచ్చే నివేదన పవిత్రంగా వుండాలి.
నిరంతరం మనల్ని రక్షించే ఆ భగవంతుడికి నిండైన మనస్సుతో ప్రార్థన చేయడం
ఆ స్వామికి మనం చేసే సేవ.

ఈ లోకంలో ఎన్నో కాయలు ఉన్నప్పటికీ , దేవునికి ప్రథమంగా టెంకాయనే నివేదనగా ఇస్తుంటారు.

tenkaya

ఎందుకంటే , టెంకాయలోని నీరు పవిత్రమైనవి. ఎలాంటి కలుషితం లేకుండా తయారవుతాయి.
వీటిలో ఎలాంటి కల్తీవుండదు.

టెంకాయ పైభాగం పీచుగా, పెంకు గట్టిగా, లోపల తెల్లటి కొబ్బరి, నీళ్లు వుంటాయి.

మనలోని అహాన్ని నిర్మూలించేందుకు టెంకాయను కొట్టాలని పెద్దలు చెబుతారు.

ఇదే కాకుండా విఘ్ననాధుడైన వినాయకుడికి తొలి వందనంచేస్తాం.
ఆయనకు ఇష్టమైన పదార్థాలను టెంకాయతోనే తయారుచేస్తారు.
అందుకు ఆ స్వామికి ఇష్టానుగ్రహం కోసం టెంకాయను సమర్పిస్తాం.

టెంకాయకు వున్న మూడుకళ్లు సాక్షాత్తు ఆ త్రినేత్రుడి నేత్రాలని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
అందుకనే టెంకాయను మొదటగా దేవుడికి, ఏదైనా శుభకార్యం ముందు కొడుతుంటాం

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...